HAND REVIEW

1. AQs da SB deep stack vs Villain da CO. 4bet pot oop su Flop QQx. Check-call o check-raise?
2. 99 da BTN. 3bet pot contro Oppo loose aggressive. Baby flop, Hero bet skip cbet Villain. Turn scary, Oppo check. Hero?

Seguici